Vad kan jag som pedagog göra?
 

Vad kan jag som pedagog göra?

Barn med dyslexi behöver extra hjälp för att lära sig läsa och skriva, både i skolan och hemma. Det blir en trygghet för barnen om de vuxna runt omkring jobbar mot samma mål. Föräldrarna behöver känna stöd från skolan och de uppskattar råd och tips om vad de konkret kan göra för att hjälpa sitt barn. De flesta föräldrar är tacksamma för material som de kan öva med hemma. En god tumregel är att man lär i skolan, men övar hemma.

Redan i förskoleklass

Idealet är att pedagogerna identifierar och är lyhörda för barn i riskzon att utveckla läs -och skrivsvårigheter. Tanken är att alla barn skall hänga med och lyckas i mötet med de första ljuden och bokstäverna. Nycklarna är gott självförtroende och motivation!

Starta “en-till-en-undervisning” redan i förskoleklass. Öva fonologisk medvetenhet dvs förmågan att urskilja ljuden i det talade språket och kopplingen ljud - bokstav.

Första klass
Märker du att någon av dina elever kämpar extra mycket med ljud och bokstäver i den tidiga läs- och skrivinlärningen sätt omgående in extra stödinsatser. Ett barn som redan tappat självförtroendet är betydligt svårare att hjälpa. (även om det aldrig är för sent) Dessutom är risken stor att barnet hamnar efter också i andra ämnen, eftersom skolans krav bygger på att man kan läsa och skriva.

En utredning är viktig för att kunna sätta in rätt åtgärder. Skolans rektor ansvarar för att en utredning görs om någon kring barnet uttrycker att behov finns. Skollagen

Självkänslan
Självförtroendet kan få en ordentlig törn när ett barn märker att han eller hon inte hänger med klasskamraterna i läs- och skrivutvecklingen. Ofta smittar det i sin tur av sig på inlärningen i andra ämnen och på den allmänna motivationen att lära. En viktig uppgift för dig som lärare är därför att hjälpa barnet att avgränsa problemen och lyfta fram sådant som går bra. Beröm fungerar bättre än kritik! I uppgifter där stavningen inte är huvudsaken bortse då från stavfelen och fokusera på innehållet. Är det historieprov, rätta utifrån kunskaper, inte utifrån stavning och meningsbyggnad. Stavning får övas för sig.

Extra stöd - en - till - en-undervisning
“En-till-en-undervisning” är att rekommendera för barn som inte kommer igång med sin läsning som sina kamrater. En bra idé kan vara 3 till 5 tillfällen per vecka cirka 20-30 minuter per gång i cirka 5-6 veckor följt av utvärdering tillsammans med barn och föräldrar (ibland med bara föräldrar först) inför nästa träningsperiod.

Det är också bra att prata öppet med hela klassen om att alla barn är olika. Att behöva öva extra för att få flyt på läsning och skrivning är inget konstigt, andra barn kan behöva träna på andra saker. Vissa lär sig t ex snabbt att läsa kartor, andra inte.

Mindre klasser, mer tid
Mindre klasser är extra bra för elever i behov av särskilt stöd. Läs- och skrivträning bör ske i en liten, väl sammansatt, grupp tillsammans med en utbildad läspedagog. Ofta är enskild undervisning den bästa lösningen.

Skräddarsydd läs- och skrivträning är nödvändig, men elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi behöver också annat stöd för att klara skolgången. De flesta behöver mer tid på sig för att klara uppgifter senare som t ex lästal i matten, skriftliga redovisningar och prov. Uppgifter som kommer successivt under åk 2-5. Vid skriftliga redovisningar och prov kan muntlig komplettering ge en mer rättvis bild av elevens kunskap.

Vissa barn med dyslexi behöver avskildhet för att kunna koncentrera sig medan andra behöver hjälp med att få texter upplästa. Inlästa läromedel och böcker är till stor nytta. Hjälpmedlet “Legimus” får man via biblioteket, ett sätt att lyssna på böcker i mobilen etc. Inlästa läromedel ordnas via “Inläsningstjänst”. Tala med skolan om appar som kan var till stor nytta när man har svårt med läsning och skrivning.

Stöd i klassrummet
Kom ihåg att svårigheter med att läsa och skriva påverkar mycket av det som känns som självklarheter i klassrummet, t ex att

  • skriva av från tavlan

Att ideligen skifta fokus mellan tavla och eget papper tar tid och är mödosamt. Ge istället eleven ett papper med färdiga anteckningar. Då kan han eller hon koncentrera sig på inlärningen istället för på bokstäverna.

  • föra anteckningar

För många elever är det svårt, eller rentav omöjligt, att lyssna och skriva samtidigt. Förbered så att dessa elever kan få en kort sammanfattning av dig på papper efter lektionen.

  • hitta information

Digitala ordböcker, där man inte behöver kunna stava till orden man söker, är till stor hjälp. Det finns också många pedagogiska och kompensatoriska datorprogram som kan underlätta läs- och skrivinlärningen.