Kodknäckarnas projekt
 
 

Kod-Knäckarnas projekt

Kod-Knäckarnas olika projekt syftar till att hjälpa föräldrar att tidigt uppmärksamma om deras barn visar tecken på läs- och skrivsvårigheter, samt ge föräldrarna möjlighet att stötta sina barn på bästa sätt. Genom projekten har vi på Kod-Knäckarna också försökt underlätta mötet mellan föräldrar och lärare och ge dem gemensamma verktyg. Forskarna är eniga om att ett gott samarbete mellan skolan och hemmet är viktigt för barns läsutveckling.

Projekten har bedrivits i fyra steg. Samtliga projekt har haft referensgrupper bestående av forskare på bland annat läs- och skrivsvårigheter. Föreningen har också knutit nära kontakt med andra forskare, logopeder, speciallärare, lärare och föräldrar.

Läs mer om de fem projektstegen nedan


Steg 1 – Pilotprojekt: ”Föräldrar – en resurs för sina barn”
Ett pilotprojekt genomfördes i Vallentuna kommun under läsåret 2004/05. Syftet var att göra föräldrar och lärare uppmärksamma på barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Kod-Knäckarna tog fram en informationsbroschyr och ett utbildningsmaterial på cd, ”Föräldrar – en resurs för sina barn”. Detta skickades hem till föräldrar till alla barn i skolår 1 (ca 370). Barnens lärare, skolpolitiker, rektorer med flera försågs också med samma material. Det var en viktig poäng att alla som skulle kommunicera med varandra fick samma material. Logoped Bodil Andersson föreläste för alla rektorer och lärare på grundskolan om barns tidiga språkutveckling, läsinlärning och läs- och skrivsvårigheter.

En sammanfattning av pilotprojektet kan du ladda ner här.

Steg 2 – 10 kommuner: ”Föräldrar – en resurs för sina barn”
I steg 2 utvidgades projektet så att det omfattade tio nya kommuner. Satsningen genomfördes läsåret 2007/08 och omfattade cirka 9600 föräldrar och 575 lärare till barn som började årskurs 1 hösten 2007. Fortbildningsdagar för särskilt utvalda speciallärare från kommunerna genomfördes. Dessa lärare förde sedan vidare sina kunskaper till skolledare och alla lärare i kommunen som undervisade i årskurs 1. Både föräldrar och lärare försågs med ett utbildningsmaterial. För detta projekt producerade Kod-Knäckarna fortbildningsdvd:n ”Tidigt fokus på läsutveckling” med föreläsningar av Bodil Andersson Rack.

En sammanfattning av Steg 2 kan du ladda ner här.

Steg 3 – ”Att ge alla barn en chans”
”Att ge alla barn en chans” genomfördes under läsåret 2008-2009. Här vände vi oss till föräldrar med barn i årskurs 1 som har ett annat modersmål än svenska. Syftet var att underlätta mötet mellan föräldrar och lärare genom att förse föräldrar med enkla verktyg på ett språk som de behärskar. Ca 19 % av barnen i den svenska grundskolan har 2011 rätt till modersmålsundervisning. Det betyder i praktiken att minst en person därhemma har ett annat modersmål än svenska. Föräldrar som inte talar svenska kan ha sämre möjligheter än andra att hjälpa barnen att lyckas i skolan, där undervisningsspråket ju är svenska. Broschyren och cd:n ”Föräldrar – en resurs för sina barn” översattes och anpassades i steg 3 till de språk som bedömdes vara de fem vanligaste i målgruppen de närmaste åren: arabiska, persiska, kurdiska/sorani, somaliska och engelska. I detta arbete hade Kod-Knäckarna nära kontakt med flera framstående forskare på området tvåspråkighet.

En sammanfattning av Steg 3 kan du ladda ner här.

Steg 4 – ”Läsning för kunskap och självförtroende”
Under 2009-2010 utvecklade vi en ny dvd – ”Hitta läsningen!” Grundtanken med den var att motivera och inspirera föräldrarna att själva öva med sina barn i hemmet, genom att presentera enkla och lekfulla övningar. Självklart faller uppdraget att lära barnen att läsa på skolan, men barn som har svårt att knäcka koden och få flyt på läsningen behöver mycket mer övning än vad som ryms inom skoltid. Kan man öva i lekfull form med en förälder, blir det ett utmärkt komplement till det som görs i skolan. För att nå ut till bland annat lärare har Kod-Knäckarna även ett samarbete med bokförlaget Natur och Kultur runt dvd:n ”Hitta läsningen!”.

En sammanfattning av Steg 4 kan du ladda ner här.

Steg 5 – ”Fokus på tidig språkutveckling”
En DVD om tidig språkinteraktion mellan barn och föräldrar.
Under projekttiden kommer en dvd att tas fram och spridas till målgruppen. Dvd:n kommer att innehålla olika språkstimulerande aktiviteter för barn i åldrarna 0 – 5 år. Syftet är att göra föräldrarna medvetna om det tydliga samband som finns mellan barnets språkutvecklingen i förskoleåren och senare läs- och skrivförmåga och om hur tidig språkutveckling kan få avgörande betydelse för barnets framtid. Aktiviteterna som beskrivs är enkla för föräldrar att genomföra i vardagen.

En sammanfattning av Steg 5 kan du ladda ner här.

Kod-Knäckarna har fått ekonomiskt stöd av många stiftelser och fonder, däribland Riksbankens Jubileumsfond, Myndigheten för skolutveckling och Allmänna arvsfonden.

Alla projekt har nogsamt utvärderats med goda resultat och föreningen har mottagit många tacksamma kommentarer från föräldrar och lärare.