• Kod-Knäckarnas material är gratis!

  • Se våra filmer. Streama eller ladda ner.
  • Skriv ut broschyrer och annat material.
  • På flera språk.
 • Ett framgångsrikt arbetssätt

  I det så kallade Konsensusprojektet, lett av professor Mats Myrberg, ringade man genom intervjuer in vad som förenar svenska forskares syn på läs- och skrivfrågor (Myrberg, 2003, Myrberg & Lange, 2006). Den svenska forskargruppen menar att ett framgångsrikt specialpedagogiskt arbetssätt med barn som har läs- och skrivsvårigheter bland annat har följande kännetecken:

  Hög lärarkompetens

  Detta är den enskilt mest betydelsefulla faktorn. Elever med svårigheter måste få stöd av experter som har gedigen utbildning och är väl insatta i sambanden mellan tal och skrift. En skicklig lärare är förtrogen med flera olika metoder och material och kan anpassa undervisningen efter varje barn. En skicklig lärare vet varför han eller hon arbetar på ett visst sätt vid ett visst tillfälle. Läraren ska hjälpa eleverna att hitta effektiva strategier som leder till framgång.

  Tidiga insatser i läs- och skrivinlärningen

  ”Det är förödande att invänta någon så kallad ’läsmognad’ eftersom dessa barn i regel behöver mer tid för att komma igång med sin läsinlärning”, står det att läsa (Myrberg & Lange, 2006, s. 85).

  Kontinuerlig och strukturerad undervisning

  ”Vad det handlar om är en aktiv vägledning, en strukturerad undervisning och inte bara att släppa ut barnen på egen hand och tro att saker och ting löser sig av sig självt”, säger en av forskarna.

  Tillräckligt med tid och lärarstöd

  Redan under höstterminen i skolår 1 måste läraren varje vecka kunna arbeta individuellt med varje elev i klassen. ”En-till-en-undervisning” lyfts av flera forskare fram som en väl dokumenterad och viktig träningsform.

  Systematisk hjälp för bättre läsförståelse

  Barnen måste få veta hur man ger sig på svåra texter, hur man drar slutsatser m.m. Utmärkande för de elever som läser bra, är inte att de alltid förstår, utan att de inser när de inte förstår.

  Motivation och sammanhang för eleven

  Det strukturerade arbetssätt som forskarna rekommenderar måste också vara motiverande för eleven. ”Läsa och skriva handlar om kommunikation.” (Myrberg, 2003, s. 38)

  Medvetenhet och målinriktning

  Båda är nödvändiga även efter de första skolåren: ”Det är viktigt att man inte släpper barnen när de kan läsa flytande”, säger en av de svenska forskarna.

  Dataprogram används i kombination med lärarstöd

  Datorträning och användning av hjälpmedel är ett bra komplement till lärarledd undervisning.

  God samverkan med hemmen

  Samarbete mellan hem och skola kan ha stor betydelse för om läs- och skrivutvecklingen ska gå bra eller dåligt.

  Högläsning både i skolan och hemma

  Att läsa högt utvecklar ordförrådet och förmågan att förstå och använda mer komplicerad grammatik. Det bidrar också till att skapa läsfantasi och en förmåga att dela läsupplevelser med andra.