Mer forskning

 • Forskningen och praktiken
  I skolan bör vi använda läsinlärningsmetoder som har utvärderats och har vetenskapligt stöd. Parallellt får vi förlita oss på ”beprövad erfarenhet”, det vill säga sådant som använts i undervisningen i många år och visat sig ge goda resultat, men som inte alltid granskats under vetenskaplig lupp.
  >>Läs mer
 • Lyckad läsinlärning
  Professor Mats Myrberg vid Lärarhögskolan i Stockholm genomförde för några år sedan på Skolverkets uppdrag en översikt av forskningen kring läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2002). Ett avsnitt utgörs av en utvärdering av pedagogiska läsinlärningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter.
  >>Läs mer
 • Ett framgångsrikt arbetssätt
  I det så kallade Konsensusprojektet, lett av professor Mats Myrberg, ringade man genom intervjuer in vad som förenar svenska forskares syn på läs- och skrivfrågor
  >>Läs mer
 • Stor amerikansk undersökning
  I ett av de mest omfattande projekten som någonsin utförts inom läsområdet, granskade en grupp i USA för några år sedan över 115 000 forskningsstudier om läsinlärning
  >>Läs mer